Стратегическо и устройствено планиране

Екипът на Fortis Visio предлага пълен набор от дейности по изготвяне на стратегически и устройствени планове, отговарящи на изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за регионалното развитие и други нормативни документи, сред които са:

  • Регионални планове и схеми за простанствено развитие;
  • Концепции за пространствено развитие; 
  • Регионални и общински планове за развитие;
  • Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР);
  • Специализирани устройствени схеми и планове;
  • Общи устройствени планове на общини (ОУПО) и градове (ОУП);
  • Подробни устройствени планове (ПУП) – планове за регулация и застрояване (ПРЗ), планове за регулация (ПР), планове за застрояване (ПЗ), планове за улична регулация (ПУР), работни устройствени планове (РУП) и парцеларни планове (ПП).

При разработване на документите и плановете се използват CAD и GIS софтуери за геопространствени анализи и прогнози, и за изработване на карти и схеми за визуализация на стратегическите и устройствени предвиждания.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...