Химични вещества

Изискванията към пускането на пазара и работата с химичните вещества са изключително актуална тема в световен мащаб, поради новите изследвания в областта на техните опасни свойства. Прилагането на редица европейски регламенти в България наложи съобразяването на бизнеса с нови изисквания, целящи безопасно съхранение и употреба на химикалите, както в бита, така и за промишлени цели. Обученията могат да бъдат провеждани на група участници от едно или няколко предприятия, както и на частни лица. Могат да включват специфични теми или да бъдат насочени към получаване на информация за основните задължения по отношение изискванията, заложени в законодателната рамка по околна среда на дадено предприятие.

Екипът на Фортис Визио извършва обучения по следните теми:

– Съхранение на опасни химични вещества и смеси;

– Етикетиране и опаковане на опасни химични вещества и смеси;

– Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...