Управление на отпадъците

Законодателството в сферата на управлението на отпадъците в България търпи постоянни промени през последните години, с цел да бъде приведено в съответствие с европейските нормативи. Това налага фирмите да развиват дейността си така, че да отговарят на все по-високите цели и изисквания, които им се поставят, а от друга страна – обуславя нуждата от по-голяма прозрачност и по-строг контрол върху дейностите с отпадъци. Формулирани са редица задължения за отчетност, които целят да осигурят максимално пълна информация за пътя на отпадъците от генерирането до оползотворяването или обезвреждането им. 

Fortis Visio предлага пълно съдействие при организация и управление на дейностите с отпадъци.

Разрешителни режими

Всички фирми, желаещи да извършват събиране, транспортиране и третиране на отпадъци, подлежат на издаване на разрешителен или регистрационен документ.
Заявленията, които следва да се подадат пред компетентните органи, са различни в зависимост от дейностите, които ще се извършват. Ние изготвяме следните документи:

 • Заявления за издаване, за изменение и/или допълнение, както и за прекратяване действието на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци;
 • Заявления за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ, за изменение и/или допълнение, както и за прекратяване действието на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;
 • Заявления за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ, за изменение и/или допълнение, както и за прекратяване действието на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци;
 • Заявления за издаване, за изменение и/или допълнение, както и за продължаване срока на действието на разрешение на организация по оползотворяване на масово разпространени отпадъци (МРО);
 • Заявления за издаване, за изменение и/или допълнение, както и за продължаване срока на действието на разрешение за индивидуално изпълнение на задълженията за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на МРО;
 • Заявления за вписване, за актуализиране на данни, както и за отписване от регистъра на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на отпадъци;
 • Документи за трансграничен превоз на отпадъци по общите информационни изисквания и за процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие по Регламент 1013/2006 относно превози на отпадъци.

Отчетност

Задълженията за подаване на информация към компетентните органи (РИОСВ, ИАОС) се отнасят за всички фирми, извършващи дейности с отпадъци, включително и фирмите, които в резултат от дейността си генерират опасни и/или производствени отпадъци. Такива задължения имат например автосервизи, автоморги, пунктове за вторични суровини, сервизи за електрическо и електронно оборудване, производствени предприятия, магазини за хранителни стоки, заведения за обществено хранене и други.
Отчетността изисква документиране на количествата и видовете отпадъци, както и дейностите, извършвани с тях. Информацията периодично се представя пред компетентните органи.

 • Регистрация в Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), чрез квалифициран електронен подпис (КЕП);
 • Подготовка и представяне за заверяване в РИОСВ на отчетни книги за дейности с отпадъци;
 • Изготвяне на работни листове за класификация на отпадъците и представяне за утвърждаване в РИОСВ;
 • Изготвяне на идентификационен документ за превоз на опасни отпадъци;
 • Изготвяне на годишни отчети по отпадъци;
 • Изготвяне на тримесечни справки към Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС) за пуснати на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба гуми, отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти);
 • Изготвяне на план за управление на строителни отпадъци;
 • Изготвяне на отчет за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци;
 • Изготвяне на транспортен дневник на строителните отпадъци по време на строително-монтажни работи и дейности по премахване на строежи;
 • Изготвяне на план за вземане на проби за изпитване на отпадъци с цел основно охарактеризиране;
 • Изготвяне на доклад от основно охарактеризиране на отпадъци предназначени за обезвреждане чрез депониране;
 • Разработване на система за производствен контрол при рециклирането на строителни отпадъци, в съответствие с дейностите, които се извършват на площадката, и с декларираните технически спецификации (БДС, БДС ЕN, БТО), по които се произвеждат строителните продукти.

Търговска дейност с отпадъци

Нормативната уредба по управление на отпадъците регламентира лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и притежателите на отпадъци да ги третират самостоятелно, в случай че имат издадено разрешително за съответната дейност, или да ги предоставят за последващо събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности.
Фирма Fortis Visio е вписана под № 715 в публичния регистър на лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер на отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
Чрез регистрацията ни като търговец, след сключването на договор за прехвърляне правото на собственост върху отпадъците, ние можем да намерим правилното решение за Вашите отпадъци и да организираме законосъобразното им транспортиране и предаване на лица, които да извършат тяхното окончателно оползотворяване или обезвреждане.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...