Планове и програми

Програмите и плановете за управление и опазване на околната среда са средство за определяне на цели и на подходи за постигането им, включващи изпълнението на конкретни дейности и мерки. Програмите и плановете се изготвят за определен период от време, като се налага актуализирането им при изменение на обстоятелствата или нормативните изисквания. Екипът ни извършва разработване на:

  • Програми за управление на отпадъците за организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци (МРО) и лица, индивидуално изпълняващи целите си по оползотворяване на МРО;
  • Информация до ИАОС по изпълнението на мерките, заложени в програмите за управление на отпадъците на организациите по оползотворяване на МРО и индивидуално изпълняващите целите си лица;
  • Общински програми за управление на дейностите по отпадъците;
  • Подпомагане на доброволни споразумения, експертни групи на потребители/производители или секторни преговори за съставяне на собствени планове или цели за предотвратяване образуването на отпадъци на определени предприятия или промишлени сектори;
  • Общински програми за опазване на околната среда;
  • Общински програми за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух;
  • Планове за управление на защитени територии;
  • Планове за управление на защитени зони от мрежата Натура 2000;
  • Планове за действие за диви растителни и животински видове.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...