Консултации

Fortis Visio предоставя консултации в сферата на опазването и управлението на околната среда. Те могат да бъдат с различен предмет и насоченост: нови инвестиционни намерения, изменения на съществуващата дейност, справки по отношение нормативните изисквания, както и по отношение приложимите изменения в законодателството, касаещи съответното бизнес направление, въвеждане и прилагане на добри практики, тълкуване и изготвяне на становища по поставени казуси, провеждане на работни срещи с цел обсъждане на въпроси и теми от сферата на опазването на околната среда и др.

Консултациите могат да бъдат предоставяни и под формата на абонаментни услуги, които са в зависимост от дейността и нуждите на клиента. Някои от дейностите, които може да включва абонаментното обслужване, са посочени по-долу.

Абонаментно обслужване

 • Следене на измененията в законодателството по околна среда и своевременно уведомяване на клиента в случай на промени, касаещи дейността му;
 • Изготвяне на текущи и периодични справки и отчети (вътрешнофирмени и към компетентните органи);
 • Съдействие за правилното провеждане на собствения мониторинг на фирмата;
 • Предоставяне на указания за изпълнение на изискванията, поставени в законодателната уредба, по отношение практическото ѝ приложение и правилното водене на съпътстващата дейността изискуема документация;
 • Периодичен контрол с цел спазването на всички законови изисквания при оформяне на съпровождащата документация по околна среда, която клиентът има задължение да води;
 • Съдействие за изпълнение на изискванията по отношение на провеждане на мониторинг по компоненти на околната среда;
 • Съдействие за избор на лаборатории и организиране на измервания по компоненти на околната среда (въздух, води, почви и шум).
 • Съдействие за сключване и преглед на договори за приемане/предаване на отпадъци, които клиентът възнамерява да сключи с трети лица;
 • Консултации във връзка с валидността на разрешителните и регистрационни документи на дадена фирма с цел уточняване законосъобразното предаване на отпадъци от страна на клиента;
 • Консултации по отношение нови инвестиционни намерения на клиента, предвидени разширения или изменения на дейността му;
 • Периодични посещения на производствените площадки на клиента и консултиране относно привеждането и поддържането им в съответствие с изискванията на законодателството по околна среда.

Одити

Fortis Visio предлага услуги по извършване на цялостен екологичен одит на предприятия, с цел оценяване съответствието с действащата нормативна база в областта на околната среда и произтичащите от нея национални и международни регулации. Одитът представлява проверка, оценка и анализ на състоянието на процесите в дадено предприятие по отношение спазването на нормите и правилата за опазване на околната среда, който бива документиран под формата на доклад. Предлагат се мерки, препоръки и подходи за решаване на проблемите и се изготвя план за действие с оглед да се подобрят условията, при които се извършва дейността. По този начин се получават сведения, които служат за оценяване съответствието на дадена дейност в едно предприятие с изискванията, поставени в законодателната уредба, задълженията, които трябва да бъдат спазвани, както и възможностите за подобряване на ефективното използване на ресурси, така че да бъдат намалени разходите и да се подобри работната среда.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...