Опазване на биоразнообразието

Биоразнообразието е живият компонент на околната среда и това определя високата значимост на дейностите по неговото опазване. В нормативната база по околна среда са създадени редица механизми за това чрез съответните процедури и контрол от страна на компетентните органи.

За нашия екип грижата за биоразнообразието е приоритет и кауза. Част от дейностите, които извършваме за опазването и възстановяването му, са следните:

  • Изготвяне и изпълнение на планове за мониторинг на биоразнообразието;
  • Отчети и доклади за изпълнение на мониторинг на биоразнообразието;
  • Организиране и провеждане на теренни проучвания за картиране и мониторинг на различни видове растения, животни и типове природни местообитания;
  • Изготвяне на планове за действие за растителни и животински видове;
  • Изготвяне на планове за управление на защитени територии и защитени зони от мрежата Натура 2000;
  • Изготвяне на уведомления за инвестиционни предложения, планове и програми;
  • Изготвяне на доклади за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения;
  • Изготвяне на доклади за екологична оценка (ЕО) на планове и програми;
  • Изготвяне на доклади за оценка на съвместимостта (ОС) на инвестиционни предложения, планове и програми с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата Натура 2000.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...