Анализи и оценки

В редица случаи преди да се пристъпи към практическата реализация на даден проект, е необходимо да се направят предварителни анализи или оценки за потенциалното му въздействие върху околната среда. Такива анализи често се налага да бъдат извършвани и по време на експлоатацията на инсталации и съоръжения, дейността на производствени предприятия, търговски обекти и други.

Доклади по околна среда

С цел да се предотвратят евентуални негативни последици от осъществяването на дадено инвестиционно намерение, е необходимо да се прецени какъв ефект се очаква да има реализацията му върху околната среда и на тази база да се реши дали е допустимо осъществяването на проекта. Подобен смисъл има екологичната оценка на планове и програми, както и оценката за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитени зони (т.нар. Натура 2000 зони). Екипът ни изготвя необходимите уведомления, искания и доклади за оценка.

 • Изготвяне на уведомление за инвестиционно предложение, както и придружаващата го информация;
 • Изготвяне на искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и придружаващата информация;
 • Изготвяне на доклади за ОВОС на инвестиционни предложения;
 • Изготвяне на уведомление за план/програма, както и придружаващата го информация;
 • Изготвяне на доклади за ЕО на планове и програми;
 • Изготвяне на доклади за оценка на съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
 • Изготвяне на информация за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;
 • Изготвяне на оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.

Мониторинг на околната среда

Един от инструментите за осъществяване на контрол и следене влиянието на дадена дейност върху околната среда е осъществяването на мониторинг с цел контрол върху емисиите на замърсители във въздуха, водите или почвите, шума и вибрациите от дадена дейност и др. Данните от мониторинга дават възможност за корекции в начина, по който се осъществява дейността, с цел достигане на нормативно допустимите нива за всеки един от показателите, които са обект на изследването. Ние можем да съдействаме с изготвянето на разнообразните планове, доклади и отчети за провеждането и резултатите от мониторинга.

 • Изготвяне на план за биологичен мониторинг. Провеждане на биологичен мониторинг; Теренни изследвания на растителни и животински видове и на местообитания с цел картиране или проучване;
 • Изготвяне на планове за контрол и мониторинг на депа;
 • Изготвяне на заявления за откриване на процедура за издаване, изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително по Закона за водите;
 • Изготвяне на доклади за изпълнението на условията в разрешително по Закона за водите;
 • Изготвяне на планове за собствен мониторинг по компоненти на околната среда (въздух, води, почви, шум и вибрации);
 • Изготвяне на доклади за дейностите, извършени съгласно плановете за собствен мониторинг по компоненти на околната среда;
 • Изготвяне на доклади за проведени собствени периодични (СПИ) и непрекъснати измервания на емисиите (СНЕ) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници;
 • Изготвяне на заявление по чл. 9г, ал. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за регистрация на средни горивни инсталации или за вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 9г, ал. 13 от ЗЧАВ в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ;
 • Мониторинг на летливи органични съединения (ЛОС):
  • изготвяне на заявление по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух за регистрация на инсталациите, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител;
  • изготвяне на план за управление на разтворители (ПУР), използвани в инсталации, при които се превишават установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), и при извършване на дейност по химическо чистене;
   информация (декларация) за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година в инсталации, при които няма превишаване на установените за тях долни ПСКР;
  • информация за пуснати на пазара за пръв път на територията на Република България продукти за нанасяне на покрития със съдържание на ЛОС в тях;
  • информация за употребени продукти за нанасяне на покрития, несъответстващи на максимално допустимите норми;
  • заявление за издаване на разрешение за употреба на ЛОС по чл. 28а, ал. 2 от Наредба № 7;
 • Годишен отчет за флуорираните парникови газове и веществата, нарушаващи озоновия слой от оператори на инсталации, преработватели и ползватели на флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ);
 • Моделиране на разпространението на замърсителите в атмосферния въздух и във водите.

Промишленост

За предотвратяване на промишленото замърсяване се определят мерки, които да се спазват при работата на съответното съоръжение или инсталация. Тези мерки се залагат в т.нар. комплексно разрешително. Спазването на условията, поставени в него, гарантира минимизиране на отрицателния отпечатък на дейността върху околната среда.
Освен опасността от замърсяване, някои от промишлените предприятия създават опасност от възникване на аварии с опасни химични вещества. За да се предотврати възможността за възникване на аварии, се прилага директивата СЕВЕЗО, транспонирана в Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.
Нашите услуги към фирмите, ангажирани с промишлена дейност, са:

 • Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)
  • изготвяне на заявление за издаване на комплексни разрешителни;
  • изготвяне на годишен доклад за изпълнение условията на комплексното разрешително.
 • СЕВЕЗО (Предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества)
  • изготвяне на доклад за класификация на предприятие/съоръжение;
  • изготвяне на уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал;
  • изготвяне на доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), включително система за управление на мерките за безопасност (СУМБ);
  • изготвяне на оценка на риска от големи аварии и ограничаване на последствията за човешкото здраве и околната среда;
  • изготвяне на доклад за безопасност (ДБ);
  • изготвяне на заявление за одобряване на доклад за безопасност или на актуализиран доклад за безопасност на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал;
  • изготвяне на вътрешен авариен план.
 • Парникови газове
  • изготвяне на заявление за издаване на разрешително за емисии на парникови газове;
  • изготвяне на план за мониторинг на годишните емисии и на данните за тонкилометрите с
  • изискванията на Регламент (ЕС) № 601/2012;
  • изготвяне на доклади за емисии на парникови газове на операторите на инсталации и доклади за емисиите и данните за тонкилометрите на авиационните оператори.
 • Екомаркировка на ЕС
  • изготвяне на заявление за откриване на процедура по присъждане на екомаркировката на ЕС;
  • изготвяне на информация съгласно чл. 9, т. 3 от Регламент (ЕО) № 66/2010;
   консултиране за необходимата документация, според съответната мярка на Комисията за установяване на критерии за екомаркировка на ЕС за въпросната група продукти.

Химични вещества и смеси

Работата с химични вещества и смеси създава опасност от инциденти и аварии. С оглед предотвратяването на такива и гарантиране безопасността на работещите, следва да се спазват редица изисквания по отношение правилното етикетиране, съхраняване, работа с химичните вещества и смеси и третиране на отпадъците, генерирани вследствие на тяхната употреба. По отношение на тези дейности оказваме на клиентите съдействие с всички нужни документи и процедури:

 • Изготвяне на инвентаризационни списъци на химични вещества и смеси, удостоверяващи изпълнението на изискванията на Регламент 1907/2006 (REACH);
 • Извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси;
 • Разработване на инструкции за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси в съответствие с наличната информация за техните опасни свойства;
 • Разработване на инструкции или указания за безопасна работа с опасни вещества;
 • Разработване на инструкции за осъществяване на собствен контрол по изпълнението на инструкциите за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • Разработване на инструкции и програми за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, относно мерките за контрол на рисковете, свързани със съхранението им;
 • Разработване на инструкции за обезвреждане на отпадъци от опасни химикали, образувани при разлив и разпиляване, и на почви, абсорбенти и други материали, замърсени с отпадъци от опасни химикали, в съответствие със законодателството за управление на отпадъците;
 • Изготвяне на Информационни листове за безопасност и етикети, съгласно нормативните изисквания, поставени в Регламент 1907/2006 (REACH), Регламент 1272/2008 (CLP) и Регламент (ЕС) 2015/830;
 • Изготвяне на информация съгласно чл. 21в, ал. 1 от Закона за Защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, за предоставяне ѝ в Клиниката по токсикология на Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ от страна на вносителите и потребителите надолу по веригата, които пускат на пазара смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или физични ефекти съгласно Регламент 1272/2008 (CLP).

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...