Управление на околната среда

Повече

Опазване на биологичното разнообразие

Оценка на степента на въздействие на инвестиционни намерения върху биоразнообразието, планове и програми за опазване на биоразнообразието, определяне на компенсаторни мерки, картиране и мониторинг. 

повече

Управление на отпадъците

Цялостно обслужване при управление на отпадъците от генерирането им до оползотворяването или обезвреждането им. Съдействие при привеждане на дейностите с отпадъци в съответствие със законодателството. 

Повече

Анализи и оценки

Изготвяне на анализи и оценки за потенциалното въздействие върху околната среда на инвестиционни намерения, както и на производствени предприятия в експлоатация и други реализирани проекти. 

Повече

Планове и програми

Изготвяне на планове и програми за мониторинг и подобряване на състоянието на компонентите на околната среда, както и съдействие при прилагането на заложените дейности и мерки. 

Повече

Консултации

Консултации относно инвестиционни намерения, внедряване на добри практики в предприятия, изготвяне на становища по екологични казуси, тълкуване на екологичното законодателство и други. 

Повече

Обучения

Повече

Екологична отчетност

Ангажимент на бизнеса по екологичното законодателство. Водене на отчетност, задължения по специализираните нормативни документи, определяне на отговорните институции за контрол, консултации по специфични казуси и други. 

Повече

Химични вещества

Класифициране на веществата, информационни листове за безопасност, изисквания за етикетиране и опаковане, задължения на лицата, съхраняващи химични вещества, правила за съхранение и други. 

Повече

Урбанизъм

Повече

Стратегическо и устройствено планиране

Изготвяне на стратегически и устройствени планове, отговарящи на изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за регионалното развитие и други нормативни документи.

Повече

Градски дизайн

Създаване на концепции и дизайн на публични пространства и обемно-пространствени проучвания, отчитайки взаимодействието между урбанизма, ландшафтната архитектура и архитектурата.

Повече

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...