Преценяване необходимостта от ОВОС за Площадка за извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъчни тонер касети и отпадъци от пластмаса на Еко-Метал Одиерно ЕООД

Период на изпълнение:

2018 г.

Възложител:

Еко-Метал Одиерно ЕООД

Екип:

инж. Христомир Николов, инж. Станислав Николов

Статус:

Изпълнен

Изготвената поетапно документация за инвестиционното предложение на „Еко-Метал Одиерно“ ЕООД включва уведомление, искане за преценяване необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, работни листове за класификация на отпадъци, както и заявление за издаване на разрешение за третиране на отпадъци. Реализацията на площадката за третиране на отпадъци допринася за осигуряване на възможност за събиране, съхраняване и третиране, включително рециклиране на отпадъци от пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и отпадъчни тонер касети.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...