Обучение в Булгартрансгаз ЕАД

Период на изпълнение:
2018 г.

Възложител:
„Булгартрансгаз“ ЕАД

Екип:
Веселин Панайотов, инж. Станислав Николов

Статус:
Изпълнен

Провеждане на обучение на служители от „Булгартрансгаз“ ЕАД на тема: „Начин за определяне, размер и ред за заплащане на таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване“. Обучението има за цел участниците да придобият необходимата компетентност относно управление на водите и реда за представяне на информация за изчисляване на дължимата такса за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Чрез знанията, придобити по време на обучението, служителите могат да изпълняват задълженията си по отношение на нормативните изисквания, касаещи отчитането на водните количества от титулярите на разрешителни за водовземане, за ползване на воден обект, включително за заустване и за отвеждане, и на комплексни разрешителни, издадени по реда на ЗООС.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...