Oпазване, поддържане и възстановяване на 11 моделни територии от безлесната зона

  Тип:
  Обществена поръчка

  Териториален обхват:
  Национален парк „Централен балкан“

  Период на изпълнение:
  2014 – 2015 г.

  Възложител:
  Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

  Партньори:
  НПМ при БАН, ИБЕИ при БАН

  Статус:
  Изпълнен

   

  Проектът включва разработване на стратегически насоки за опазване, поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания в 11 моделни територии от безлесната зона на Национален парк „Централен Балкан“.

  Въздействието на пашата върху природните местообитания от безлесната зона е оценено чрез оценяване на индикаторни тревни съобщества и видове насекоми, земноводни, влечуги, птици и бозайници. Разработена е методика за мониторинг, която определя методите на наблюдение на индикаторните видове и оценка на резултатите. През лятото на 2014 г. са извършени първите теренни проучвания, в резултат на които е изготвена първата оценка на въздействие на пашата върху природните местообитания в 11-те моделни територии.

  Дейностите по проекта са изпълнени в рамките на обществена поръчка „Избор на Консултант Натура” по Проект DIR5113325-12-109 „Централен Балкан – Парк за всички”.

  Вие дарявате на Science for nature Foundation

  Каква сума желаете да дарите?
  €5 €10 €20
  Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
  Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
  Име *
  Фамилия *
  Email адрес *
  Мобилен номер
  Адрес
  Съобщение
  Обработване...