Доклад за класификация на склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси на Валерус – Валери Русинов ЕТ

Период на изпълнение:

2018 г.

Възложител:
„Валерус – Валери Русинов“ ЕТ

Екип:
инж. Христомир Николов, инж. Станислав Николов

Статус:
Изпълнен

Чрез извършената класификация и изготвяне на доклад за класификация на склада за съхранение на опасни химични вещества и смеси на „Валерус – Валери Русинов“ ЕТ се постига съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Докладът включва необходимите изчисления за доказване, че съответният склад не следва да се класифицира като предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, при настоящия проектен капацитет.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...