План за управление на разтворители за нанасяне на покрития върху дървени покрития „Уолтопия“ АД

Период на изпълнение:
2019 г.

Възложител: „Уолтопия“ АД

Екип:
инж. Станислав Николов, инж. Христомир Николов

Статус:
Изпълнен

План за управление на разтворители за нанасяне на покрития върху дървени покрития във връзка с изпълнение на задълженията по Наредба 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда в резултат на употреба на органични разтворители в определени инсталации към РОИСВ Плевен.

Планът за управление на разтворителите е изработен съгласно предоставените, от възложителя, данни за използваните видове и количества органични разтворители, както и данните от протоколите от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...