Планове за управление на резерватите Еленова гора и Чамджа

Тип:
Обществена поръчка

Местоположение:
България

Година:
2014 – 2015

Възложител:
Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Партньори:
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, Национален природонаучен музей при БАН

Статус:
Изпълнен

 

 

 

Резерват „Еленова гора“ и поддържан резерват „Чамджа“ са защитени територии, разположени извън границите на Национален парк „Централен Балкан“, но се стопанисват от Дирекцията на парка.
В изготвянето на първите планове за управление на двата резервата взеха участие над 25 експерти.
В рамките на проекта бяха изпълнени следните дейности:

  • Камерални и теренни проучвания;
  • Описание на растителните и животинските видове и природните местообитания на територията на всеки от резерватите;
  • Анализи и оценки на база събраната при проучванията информация;
  • Изготвяне на експертни доклади;
  • Формулиране на визия за бъдещото управление на резерватите и предложения за дейности по опазване и развитие на туризма в рамките на законовите изисквания и без застрашаване на биоразнообразието и целите на опазване в защитените територии.

Дейностите по изготвяне на плановете за управление на Еленова гора и Чамджа са изпълнени в рамките на обществена поръчка „Избор на Консултант Натура” по Проект DIR5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...