Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси на складовете на София Франс Ауто АД и Търговско-сервизните комплекси

20Период на изпълнение:

2016 г.

Възложител:
„София Франс Ауто“ АД

Екип:
инж. Станислав Николов, инж. Христомир Николов

Статус:
Изпълнен

Извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси за обектите на „София Франс Ауто“ АД и Търговско-сервизните комплекси (ТСК), в т.ч. ТСК-1, ТСК-2, ТСК-3, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе, Разград, Плевен, Велико Търново, както и вносител. Оценките са изготвени във връзка със съхранението на опасни химикали в складовете на съответните обекти, предвид изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. В резултат от извършените оценки е направен детайлен преглед на информационни листове, като са дадени и препоръки по отношение на изискванията за безопасно съхранение, противопожарните мерки и задълженията на лицата, отговорни за стопанисване на складовете, в които се съхраняват химикалите.

снимка: www.peugeot.bg

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...