Опазване, поддържане и възстановяване на видове в НП „Централен Балкан“

Тип:
Обществена поръчка

Местоположение:
Национален парк „Централен Балкан“

Период на изпълнение:
2014 – 2015

Възложител:
Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Партньори:
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, Национален природонаучен музей при БАН

Статус:
Изпълнен

 

Дейностите по проекта са насочени към опазване, поддържане и възстановяване на видове в НП „Централен Балкан“ и включват:

 • Изготвяне на цялата необходима документация за възлагане чрез процедури по обществени поръчки;
 • Консултации и участие в избора на изпълнител;
 • Текущ контрол при изпълнение на дейностите;
 • Верификация на представените резултати и изготвяне на експертни становища;
 • Верификация на представените от изпълнителите резултати и изготвяне на експертни становища;
 • Осъществяване на контрол, ръководство и наблюдение за коректността при изпълнение на дейностите.
 • Изготвяне на краен отчет, които включва текстово описание на извършените дейности и доказателствен снимков материал.

Осъществено е следното:

 • Възстановяване, опазване и поддържане на популацията на глухар (Tetrao urogallus);
 • Възстановяване, опазване и поддържане на популацията на ловен сокол (Falco cherrug);
 • Опазване и поддържане на популациите на едрите бозайници;
 • Опазване и поддържане на популациите на балканската пъстърва (Salmo trutta fario).

Дейностите по проекта са изпълнени в рамките на обществена поръчка „Избор на Консултант Натура” по Проект DIR5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...