Национален мониторинг на земноводни и влечуги

Тип:
Обществена поръчка

Териториален обхват:
България

Период на изпълнение:
2013 – 2015 г.

Възложител:
Изпълнителна агенция по околна среда

Партньори:
НПМ при БАН, ИБЕИ при БАН

Статус:
Изпълнен

 

Дейностите по проекта са част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие към ИАОС и обхващат 20 вида земноводни и влечуги.

В рамките на проекта са изпълнени следните основни дейности:

  • Изготвяне на методики за мониторинг и оценка на целевите видове;
  • Моделиране на потенциалните местообитания на целевите видове;
  • Определяне на местата за мониторинг;
  • Теренни проучвания;
  • Захранване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие;
  • Оценка на природозащитното състояние на целевите видове.

В изпълнението на дейностите са включени над 20 експерти по херпетофауна.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...