Екологични оценки на общи устройствени планове на общини

Тип:
Обществена поръчка

Местоположение:
България

Период на изпълнение:
2014 – 2018

Възложител:
Община Копривщица, Община Никопол, Община Перник, Община Кирково, Община Джебел, Община Опан, Община Маджарово

Статус:
Изпълнен

 

 

 

Целта на екологичната оценка е да се оценят евентуалните значителни въздействия върху околната среда, които биха се проявили в резултат от прилагането на ОУП на дадена община. Екологичните оценки за някои от общините, по преценка на компетентния орган, се извършват едновременно с процедурата по оценка на съвместимост на плановете с предмета и целите на защитени зони от Натура 2000 мрежата.
Разработени са екологични оценки за следните общини:

  • Община Копривщица;
  • Община Никопол;
  • Община Перник;
  • Община Кирково;
  • Община Джебел;
  • Община Опан.

В процес на изпълнение е процедурата за екологична оценка на ОУП на община Маджарово.
По изготвянето на екологичните оценки работи високо квалифициран екип от над 10 експерти с дългогодишен опит.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...