Възстановяване, опазване и поддържане на природни местообитания в НП „Централен Балкан“

Тип:
Обществена поръчка

Местоположение:
Национален парк „Централен Балкан“

Година:
2014 – 2015

Възложител:
Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Партньори:
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, Национален природонаучен музей при БАН

Статус:
Изпълнен

 

Дейностите по проекта са насочени към възстановяване, опазване и поддържане на природни местообитания в границите на Национален парк „Централен Балкан“. Те включват:

 • Изготвяне на цялата необходима документация за възлагане чрез процедури по обществени поръчки;
 • Консултации и участие в избора на изпълнител;
 • Текущ контрол при изпълнение на дейностите;
 • Верификация на представените от изпълнителите резултати и изготвяне на експертни становища;
 • Осъществяване на контрол, ръководство и наблюдение за коректността при изпълнение на дейностите;
 • Изготвяне на краен отчет, които включва текстово описание на извършените дейности и доказателствен снимков материал.

Осъществено е следното:

 • Възстановителни дейности в горски природни местообитания;
 • Възстановяване и поддържане на природни местообитания в безлесната зона;
 • Възстановяване и рекултивиране на пътища от 4-та категория;
 • Възстановяване, опазване и поддържане на коренни горски местообитания върху залесени площи с чуждоземни инвазивни видове (дугласка ела, акация и др.);
 • Възстановяване, опазване и поддържане на природно местообитание 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества;
 • Опазване на природни местообитания 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища и 91D0* Мочурни гори;
 • Опазване, поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания в 11 моделни територии от безлесната зона.

Дейностите по проекта са изпълнени в рамките на обществена поръчка „Избор на Консултант Натура” по Проект DIR5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...