Биологичен мониторинг на растения в района на участък Ада тепе на находище Хан Крум

Цел:
Оценка на базовото състояние на компонент „растителност“

Териториален обхват:
Община Крумовград

Период на изпълнение:
2013 г.

Възложител:
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД (ДПМ Крумовград ЕАД)

Екип:
доц. д-р Стефан Мирчев, д-р Елена Цветкова, д-р Анна Гаврилова, Рашид Рашид

Статус:
Изпълнен

 

Проектът за мониторинг е част от дейностите по изпълнение на съгласуван от органите по околна среда План за собствен мониторинг на околната среда на ДПМ Крумовград ЕАД, в частта му „Биологичен мониторинг“. Проектът за мониторинг е реализиран във връзка с предстоящо развитие на проект за добив и преработка на златосъдържащи руди от участък „Ада тепе“ на находище „Хан Крум“ с инвеститор ДПМ Крумовград ЕАД.

В рамките на проекта за мониторинг са изпълнени следните дейности:
1. Фитоценотична оценка;
2. Оценка на здравословното състояние на горските съобщества (вкл. дендрохронология);
3. Оценка на акумулацията на тежки метали и металоиди в индикаторни тревни и дървесни видове.

Резултатите от извършените дейности позволяват да се установи степента на въздействие от развитието на бъдещия минен обект върху компонента „Растителност“.

 

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...