15
мар.

Обучение на тема: „Трансграничен превоз на отпадъци“

Еко Сълюшънс и Фортис Визио, в партньорство с АСУОС, организират провеждането на обучение за разясняване изискванията към дейностите по извършване на трансграничен превоз на отпадъци. Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове: Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци; Закон за управление на...
Read More
13
мар.

Публична покана с предмед: „Избор на консултант за специализирана фитопатологична работа“

„Фортис Визио“ ЕООД, бенецифиент по проект № BG16RFOP002-1.005-0299 „Повишаване на иновационния капацитет на предприятието чрез разработване на иновационна услуга за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата“, провежда процедура за избор на изпълнител чрез публична покана съгласно разпоредбите на ПМС № 160/01.07.2016 г., с предмет: „Избор на консултант за специализирана...
Read More
01
февр.

Обучение на тема: „Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях“

Еко Сълюшънс, съвместно с фирма Фортис Визио организират обучение на тема „Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.“ Обучението ще бъде проведено на: 21.02.2019 г. – Варна; 21.03.2019 г. – София. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащи вече нормативниизисквания и произтичащите от...
Read More
01
февр.

Обучение на тема: „Водене на отчетност и изготвяне на годишни отчети по отпадъци“

Във връзка с наближване на крайните срокове за подаване на годишни отчети по отпадъци за отчетната 2018 година – 10 март 2019 г., както и коригирани отчети до 31 март 2019 г., фирми Еко Сълюшънс и Фортис Визио организират провеждането на обучение за разясняване на изискванията за реда и на образците за изготвяне и предоставяне на годишните...
Read More
15
ян.

Обучение на тема: „Управление и отчетност на болнични и медицински отпадъци в лечебни и здравни заведения“

Фирма Еко Сълюшънс и фирма Фортис Визио организират съвместно обучение за разясняване на актуалните изисквания към дейностите по събиране, съхраняване и третиране на на болнични и медицински отпадъци. По време на обучението участниците ще бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изискванияи произтичащите от тях задължения, свързани с управлението и отчетността на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения, както и да получат практически...
Read More

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...