26
мар.

Обучение на тема: „Комплексни разрешителни – издаване, преразглеждане, изменение, актуализиране, прилагане и контрол“

Еко Сълюшънс и Фортис Визиов партньорство с АСУОС, организират провеждането на обучение за разясняване на действащите изисквания и последните промени в националната нормативна уредба по комплексни разрешителни. По време на обучението ще бъдат обсъдени и предстоящите изменения в областта на комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването, влизащи в сила от 28.08.2019 г., съгласно Закона за опазване на околната среда.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащите нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с издаване, преразглеждане, изменение, актуализириане, прилагане и контрол на комплексните разрешителни, а в резултат на това да придобият необходимата компетентност и умения за прилагане на законодателството, утвърдените методики и указания, а в следствие това и да изпълняват на задълженията в областта.

Дата и място на провеждане: 24.04.2019 г., в гр. София.

Времетраене: от 10:00 до 16:00 часа.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

 •  Закон за опазване на околната среда:
 •  Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни;
 •  Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността;
 •  Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.
Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за лица, които имат издадени комплексни разрешителни, както и такива, които възнамеряват да подават заявления за издаване или актуализиране на комплексни разрешителни.

Лектори:

 •  Евгени Илиев – Експерт по комплексни разрешителни, с над 12 години професионален опит по комплексни разрешителни, като експерт в Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
 • Петя Петрова  Експерт по комплексни разрешителни, с 10 години професионален опит по комплексни разрешителни в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Евгени Илиев е инженер, магистър по опазване на околната среда. Професионалната му биография включва дългогодишен опит по прилагане на нормативната уредба по комплексни разрешителни, придобит при изпълнение на експертни длъжности в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) и Министерство на околната среда и водите. В МОСВ е заемал длъжността на държавен експерт по комплексни разрешителни от края на 2006 г. до началото на 2019 г. От 2009 година е водещ експерт по прилагането на този нормативен инструмент в България. Като такъв е изпълнявал задължения свързани с:

 •  Aнализи на законодателството по околна среда (международно, европейско, българско);
 •  Подготовка на проекти на нормативни актове, вкл. за въвеждане на изискванията на европейското законодателство в националната нормативна уредба;
 •  Разработване на методиките и указанията по издаването и прилагането на комплексните разрешителни;
 •  Обучение на специалисти от администрацията и бизнеса в дейностите по комплексни разрешителни;
 •  Контрол по прилагане на нормативната уредба и ефективността на администрацията;
 •  Докладване към Европейската комисия относно прилагането на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността в България;
 •  Разработване и администриране на публичния регистър с данни за резултатите от процедурите по комплексни разрешителни.

Изпълнявал е функциите на представител на България във форума за обмен на информация за най‑добрите налични техники (НДНТ) към Европейската комисия, съгласно чл. 13 на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността и в комитета по чл. 75 на Директивата, на които се приемат проектите на Референтни документи за НДНТ за промишлените сектори по Приложение № 4 на Закона за опазване на околната среда.

Понастоящем е консултант по прилагането на законодателството по околна среда, и в частност по комплексни разрешителни. Като такъв е включен в състава на три от водещите консултантски фирми в България.

Петя Петрова е завършила „Екология и опазване на околната среда“ в Тракийски университет, гр. Стара Загора. Като експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването“ (КПКЗ) в ИАОС има дългогодишен опит по прилагане на нормативната уредба по комплексни разрешителни, като е участвала в процедурите по издаване/отказ, актуализация, изменение и отмяна на комплексни разрешителни, провеждане на процедури по предоставяне на становища относно прилагането на най-добри налични техники (НДНТ) в рамките на процедурите по глава шеста от ЗООС и др.

Същевременно за периода от 2009 до 2018г. отговаря за докладването, съгласно Регламент № 166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) на национално ниво и поддържането на Информационната система за докладване по ЕРИПЗ.

В ИАОС е заемала длъжността на експерт по комплексни разрешителни от началото на 2009 г. до края на 2018 г. Към момента работи в отдел „Мониторинг на отпадъците“ в ИАОС. Като експерт по комплексни разрешителни е изпълнявала задължения, свързани с:

 • Издаване/отказ, актуализация, изменение и отмяна на комплексни разрешителни;
 • Провеждане на процедури по предоставяне на становища относно прилагането на най-добри налични техники (НДНТ) в рамките на процедурите по глава шеста от ЗООС;
 • Докладване, съгласно Регламент № 166/2006 за създаване на ЕРИПЗ на национално ниво;
 • Администриране и поддържане на Информационна система за докладване по ЕРИПЗ;
 • Комуникация на европейско и национално ниво във връзка с проверка и корекции на докладваните по ЕРИПЗ данни, изготвяне на коригирани доклади и справки
 • Предоставяне на данни за резултатите от издаването, отказа, отмяната, преразглеждането, изменението и актуализирането на комплексните разрешителни в публичния регистър по комплексни разрешителни;
 • Участие в разработване на промени в законодателството по комплексни разрешителни;
 • Обучение на експерти от администрацията по комплексни разрешителни и ЕРИПЗ.

Програма за обучението: “Комплексни разрешителни – издаване, преразглеждане, изменение, актуализиране, прилагане и контрол”

Таксата за участие е 210 лева, с включено ДДС. Плащането става по банков път на посочената в регистрационната форма банкова сметка. В посочената сума са включени: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 0888 956 901 | info@ecosolutions.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.

 

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...